НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

28.09.2018

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. условията и редът за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето;

2. срокът на задължителната застраховка по т. 1;

3. застрахователното покритие;

4. размерът на минималната застрахователна сума и начинът на нейното определяне.

Чл. 2. (1) Обект на застраховане по задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение е професионалната отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение.

(2) Застраховащ по застрахователния договор за задължителната застраховка по ал. 1 е лечебното заведение, което сключва договора за своя сметка, а застраховани са всички лица, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение.

Чл. 3. (1) Договорът за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение се сключва за срок минимум един застрахователен период, като застрахователният период е една година.

(2) Договорът за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение може да се сключи и за застрахователна сума над минималната, посочена в приложенията по чл. 10, като в този случай се счита, че задължението за сключване на задължителната застраховка е изпълнено.

(3) Лечебното заведение може да не застрахова лица, които упражняват медицинска професия в него, ако тяхната отговорност по ал. 1 е застрахована лично от тях или от друго лице чрез договор за застраховка, предвиждащ най-малко минималната застрахователна сума, определена в тази наредба, и при условие че застраховката покрива напълно отговорността им за упражняване на дейност съгласно изискванията на тази наредба. В тези случаи се счита, че задължението за сключване на задължителна застраховка по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето е изпълнено.

Чл. 4. Контролът за наличието на задължителна застраховка по чл. 2 се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит".

 

Раздел II.
Застрахователно покритие по задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия"

Чл. 5. Задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение, в рамките на застрахователната сума, покрива имуществените и неимуществените вреди вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент при или по повод упражняване на медицинска професия от застрахования, както и съответните разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса за застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно уреждане на претенцията.

Чл. 6. Задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебно заведение покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени виновно на територията на Република България, съгласно българското законодателство.

 

Раздел III.
Условия и ред за сключване на застрахователен договор за задължителна застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия"

Чл. 7. Договорът за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебното заведение се сключва със застраховател, който има право да извършва дейност на територията на Република България, съгласно Кодекса за застраховането.

Чл. 8. (1) С един застрахователен договор за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебното заведение (групова застраховка) застраховащият застрахова всички лица, упражняващи медицинска професия в него. В договора се вписват трите имена, видът на упражняваната дейност и рисковата група, ЕГН и УИН/ЛПК на застрахованите лица.

(2) Застрахователният договор за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебното заведение задължително се сключва при Общи условия, които се предоставят на застрахованите.

(3) Застраховащият е длъжен да предостави писмено на застрахованите цялата информация, която е получил от застрахователя относно сключения договор за задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" в лечебното заведение. Информацията включва данни за застрахователя, предмета на застраховката, застрахователната сума, срока на застраховката и процедурата, която се прилага в случай на застрахователно събитие.

(4) В случай на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да предостави на правоимащите лица информацията по ал. 3.

Чл. 9. При поискване от страна на застраховащия в случаите на групов застрахователен договор застрахователят предоставя на всеки застрахован индивидуален застрахователен сертификат по чл. 344, ал. 3 от Кодекса за застраховането, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по тази наредба, в който се посочват:

1. дата на сертификата;

2. номер и дата на груповия застрахователен договор;

3. наименование, седалище, адрес на управление и телефон на застрахователя;

4. име, вид на упражняваната дейност и рисковата група, ЕГН и УИН/ЛПК на лицето, упражняващо медицинска професия, наименование и адрес на лечебното заведение;

5. предмет на индивидуалното застрахователно покритие на застрахования;

6. период на индивидуалното застрахователно покритие на застрахования;

7. размер на застрахователна сума за застрахования;

8. срок на груповия застрахователен договор;

9. подпис на застрахователя.

 

Раздел IV.
Минимална застрахователна сума по задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия"

Чл. 10. (1) Минималните годишни застрахователни суми (лимити на отговорност) за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие се определят в зависимост от вида на изпълняваната дейност и рисковата група съгласно приложение № 1.

(2) Минимален агрегатен лимит на отговорност на едно лице за всички застрахователни събития за срока на застраховката се определя съгласно приложение № 2.

 

Раздел V.
Действия при настъпване на застрахователното събитие

Чл. 11. (1) Лечебното заведение в качеството си на застраховащ и застрахованите лица, упражняващи медицинска професия, са длъжни да уведомят застрахователя в срок седем работни дни от:

1. узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до възникване на професионална отговорност на застрахован;

2. узнаването за настъпване на застрахователно събитие;

3. узнаването за предявена към лечебното заведение претенция по повод на упражняване на медицинска професия от застрахован;

4. връчването на съобщение за искова претенция към лечебното заведение по повод на упражняване на медицинска професия от застрахован;

5. извършването на плащане по предявена срещу лечебното заведение претенция по повод на упражняване на медицинска професия от застрахован.

(2) Лицата, упражняващи медицинска професия, са длъжни да уведомяват определените от лечебното заведение длъжностни лица за обстоятелствата по ал. 1 в срок и по ред, определен от ръководителя на лечебното заведение.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Лица, упражняващи медицинска професия" са лицата по смисъла на чл. 183 от Закона за здравето.

2. "Застрахователна сума (лимит на отговорност)" е понятие по смисъла на чл. 346 от Кодекса за застраховането.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Сключените към момента на влизането в сила на наредбата договори за задължителна застраховка по чл. 2 запазват своето действие.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 189, ал. 2 от Закона за здравето.

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

Разпределение на лицата, упражняващи медицинска професия, в рискови групи в зависимост от изпълняваните дейности в обхвата на съответната специалност

 

 

< Назад