Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

08.05.2024
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
(обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г.; изм., бр. 5 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 17, 54 и 92 от 2014 г., бр. 38 от 2017 г., бр. 78 от 2019 г.; доп., бр. 108 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2023 г. и бр. 11 и 22 от 2024 г.)
§ 1. В чл. 5а, ал. 3, т. 7 думата „ситуация“ се заменя с „разпространение“.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 5а:
„(5а) В Националната здравноинформационна система се вписват и поставените препоръчителни имунизации с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с намалено антигенно съдържание.“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 „Имунизационен календар на Република България“ се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
Имунизационен календар на Република България
 
Забележки:
(1) От 48-ия час след раждането.
(2) Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(3) Реимунизация срещу туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(4) Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(5) Реимунизация през 10 години.
(6) През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(7) При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(8) При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(9) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 „Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации“ т. II се изменя така:
„II. Имунизация срещу коклюш с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание се препоръчва за:
1. лица, родени преди 1.01.2008 г., при които не е прилагана ваксина срещу коклюш през последните 5 – 10 години;
2. пасивна защита срещу коклюш в ранна детска възраст чрез имунизация на майката през периода от 27-а до 36-а гестационна седмица на бременността;
3. възрастни лица, които са в близък контакт с кърмачета до 12-месечна възраст.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Галя Кондева

< Назад