Обща медицина

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „КОНСУЛТАЦИЯ” В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

08.12.2011

Всяка среща между лекар и пациент по повод здравен проблем е консултация.

Тя може да бъде пряка – лице в лице, телефонна, а в наши дни и виртуална.

Консултацията може  да се проведе в амбулаторията или в дома на пациента.

Брошура за пациенти с информация за колоректалния рак

07.12.2011

Брошурата е изработена в рамките на вътреуниверситетски проект на МУ - Пловдив „ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОННАТА И СКРИНИНГОВА ДЕЙНОСТ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ” и съдържа полезна информация за колоректалния карцином и методите за скрининг.

Обявени са местата за специализация по ОМ по Наредба 34

07.12.2011

МЗ  обяви местата за специализация по Наредба 34 за 2012 г. - финансирани от държавата и срещу заплащане. Места за специализация има в медицинските университети в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна.

ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – „ИНКУБАТОР” ЗА СИНДРОМА НА ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО (Burnout syndrome-BOS)

22.11.2011

Фразеологичното съчетание burnout syndrome (BOS) - Синдром на изпепеляването, се появява за първи път в началото на седемдесетте години на ХХ век. Хората, при които най-често се развива BOS, са подложени на постоянно нарастващ стрес. Те упражняват професии, при които трудът е свързан с предоставяне на някакъв вид услуга на други хора, при което е необходимо да осъществяват ежедневни, многобройни и най-често директни, „на живо”, а не опосредствани (например чрез интернет), интерперсонални контакти.

BOS е физически, умствен и емоционален отговор към постоянни високи нива на стрес, свързан с упражняваната професия. Обикновено се изразява в телесна и умствена умора, съчетана с чувство на безнадеждност, безсилие, неуспех и неудовлетвореност от свършената работа и собственото представяне, както и променено отношение към реципиента на услугата, което варира от безразличие до агресия.

Новите изисквания на НАП за фискалните касови апарати

03.11.2011

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и в Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства /ФУ/ поставят изискване всички фискални устройства – касови апарати и фискални принтери - да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.

ImportantЗачисляване за специализация по Обща медицина

08.08.2011

В Медицински университет - Пловдив започна кандидатстването и зачисляването за специализация по Обща медицина на общопрактикуващи лекари по реда на Наредба 15.

 

Тракийски университет - Стара Загора обяви конкурс по документи за специализация на общопрактикуващи лекари по Наредба 15.

Необходими документи в практиката съгласно Стандарта по ОМ - 2006 г.

17.07.2011

Въпреки, че премина през всички регламентирани етапи на създаване и одобрение още през 2010 година, проектът на НСОПЛБ за актуализирани Стандарти по Обща медицина все още не е утвърден от Министъра на здравеопазването и не е публикуван и влязъл в сила. По тази причина екип на НСОПЛБ изработи примерен комплект документи, които трябва да има всяка практика за ПИМП, в съответствие със Стандартите по Обща медицинска практика, актуални днес.

Правила за добра медицинска практика

11.07.2011

 

Правилата за добра медицинска практика на ОПЛ в България са изградени на базата на утвърден световен и европейски опит, стандартите за добра практика на фамилните лекари във Великобритания, Холандия и Австралия и са съобразени с националните ни особености.

В основата на всяка добра медицинска практика са застъпени основните принципи:

  • Професионална компетентност
  • Добри комуникативни умения
  • Достойно отношение към пациентите
  • Етичност в поведението към пациенти и колеги
  • Умения за работа в екип.

 

Избрани статии, свързани с общата медицина

10.07.2011

Общата медицина е специфична съвкупност от знания, умения и правила за поведение. Тя изисква от общопрактикуващите лекари мултидисциплинарни (медицински, юридически, счетоводни и др.)  знания; комуникативни, организационни, манипулативни, интелектуални умения; правила за поведение с болните, здравите, семейството и общността като цяло.

ImportantНов ред за работа с болничните листове

09.07.2011

От 01.06.2011 година е в сила нов ред за работа и отчитане на болничните листове за временна нетрудоспособност. Какво е новото?