Обща медицина

Обявени са местата за специализация по ОМ по Наредба 34

07.12.2011

МЗ  обяви местата за специализация по Наредба 34 за 2012 г. - финансирани от държавата и срещу заплащане. Места за специализация има в медицинските университети в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна.

ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – „ИНКУБАТОР” ЗА СИНДРОМА НА ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО (Burnout syndrome-BOS)

22.11.2011

Фразеологичното съчетание burnout syndrome (BOS) - Синдром на изпепеляването, се появява за първи път в началото на седемдесетте години на ХХ век. Хората, при които най-често се развива BOS, са подложени на постоянно нарастващ стрес. Те упражняват професии, при които трудът е свързан с предоставяне на някакъв вид услуга на други хора, при което е необходимо да осъществяват ежедневни, многобройни и най-често директни, „на живо”, а не опосредствани (например чрез интернет), интерперсонални контакти.

BOS е физически, умствен и емоционален отговор към постоянни високи нива на стрес, свързан с упражняваната професия. Обикновено се изразява в телесна и умствена умора, съчетана с чувство на безнадеждност, безсилие, неуспех и неудовлетвореност от свършената работа и собственото представяне, както и променено отношение към реципиента на услугата, което варира от безразличие до агресия.

Новите изисквания на НАП за фискалните касови апарати

03.11.2011

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и в Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства /ФУ/ поставят изискване всички фискални устройства – касови апарати и фискални принтери - да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.

ImportantЗачисляване за специализация по Обща медицина

08.08.2011

В Медицински университет - Пловдив започна кандидатстването и зачисляването за специализация по Обща медицина на общопрактикуващи лекари по реда на Наредба 15.

 

Тракийски университет - Стара Загора обяви конкурс по документи за специализация на общопрактикуващи лекари по Наредба 15.

Необходими документи в практиката съгласно Стандарта по ОМ - 2006 г.

17.07.2011

Въпреки, че премина през всички регламентирани етапи на създаване и одобрение още през 2010 година, проектът на НСОПЛБ за актуализирани Стандарти по Обща медицина все още не е утвърден от Министъра на здравеопазването и не е публикуван и влязъл в сила. По тази причина екип на НСОПЛБ изработи примерен комплект документи, които трябва да има всяка практика за ПИМП, в съответствие със Стандартите по Обща медицинска практика, актуални днес.

Правила за добра медицинска практика

11.07.2011

 

Правилата за добра медицинска практика на ОПЛ в България са изградени на базата на утвърден световен и европейски опит, стандартите за добра практика на фамилните лекари във Великобритания, Холандия и Австралия и са съобразени с националните ни особености.

В основата на всяка добра медицинска практика са застъпени основните принципи:

  • Професионална компетентност
  • Добри комуникативни умения
  • Достойно отношение към пациентите
  • Етичност в поведението към пациенти и колеги
  • Умения за работа в екип.

 

Избрани статии, свързани с общата медицина

10.07.2011

Общата медицина е специфична съвкупност от знания, умения и правила за поведение. Тя изисква от общопрактикуващите лекари мултидисциплинарни (медицински, юридически, счетоводни и др.)  знания; комуникативни, организационни, манипулативни, интелектуални умения; правила за поведение с болните, здравите, семейството и общността като цяло.

ImportantНов ред за работа с болничните листове

09.07.2011

От 01.06.2011 година е в сила нов ред за работа и отчитане на болничните листове за временна нетрудоспособност. Какво е новото?

Подготовка на пациентите за ТЕЛК - указания от НЕЛК

09.07.2011

Как да подготвим пациентите за ТЕЛК? 

Указания на НОИ за реда на издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

09.07.2011

Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството - как да го оформим?