Общата медицина като медицинска практика

Как да се предпазим оплакването на пациента да стигне до съдебен процес?

28.03.2012

Не е все едно дали пациентът ще направи оплакване от вас или вашия офис или това оплакване ще стигне до съдебен процес. Лекарите могат да се намесят преди оплакването да ескалира.

Четири пренебрегвани тактики, които печелят добри пари

02.01.2012

Успешните медици наистина се нуждаят от професионални умения, а и никога не е излишно да се държиш учтиво. Да, но ако не си намираем за пациентите, те няма да имат шанс да се възползват нито от едното, нито от другото.

Рискът от даване под съд заради лекарска грешка може да е над 75%

12.12.2011

Анализаторите са изчислили, че до 45-годишна възраст срещу 36% от медиците в нискорискови и 88% във високорискови специалности вече е бил предявен първият иск. До 65 години това нараства съответно до 75% и 99%. Практика по вътрешни болести (среднорискова) до към 65-годишна възраст включва почти 90% риск.

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „КОНСУЛТАЦИЯ” В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

08.12.2011

Всяка среща между лекар и пациент по повод здравен проблем е консултация.

Тя може да бъде пряка – лице в лице, телефонна, а в наши дни и виртуална.

Консултацията може  да се проведе в амбулаторията или в дома на пациента.

ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – „ИНКУБАТОР” ЗА СИНДРОМА НА ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО (Burnout syndrome-BOS)

22.11.2011

Фразеологичното съчетание burnout syndrome (BOS) - Синдром на изпепеляването, се появява за първи път в началото на седемдесетте години на ХХ век. Хората, при които най-често се развива BOS, са подложени на постоянно нарастващ стрес. Те упражняват професии, при които трудът е свързан с предоставяне на някакъв вид услуга на други хора, при което е необходимо да осъществяват ежедневни, многобройни и най-често директни, „на живо”, а не опосредствани (например чрез интернет), интерперсонални контакти.

BOS е физически, умствен и емоционален отговор към постоянни високи нива на стрес, свързан с упражняваната професия. Обикновено се изразява в телесна и умствена умора, съчетана с чувство на безнадеждност, безсилие, неуспех и неудовлетвореност от свършената работа и собственото представяне, както и променено отношение към реципиента на услугата, което варира от безразличие до агресия.

Правила за добра медицинска практика

11.07.2011

 

Правилата за добра медицинска практика на ОПЛ в България са изградени на базата на утвърден световен и европейски опит, стандартите за добра практика на фамилните лекари във Великобритания, Холандия и Австралия и са съобразени с националните ни особености.

В основата на всяка добра медицинска практика са застъпени основните принципи:

  • Професионална компетентност
  • Добри комуникативни умения
  • Достойно отношение към пациентите
  • Етичност в поведението към пациенти и колеги
  • Умения за работа в екип.

 

Избрани статии, свързани с общата медицина

10.07.2011

Общата медицина е специфична съвкупност от знания, умения и правила за поведение. Тя изисква от общопрактикуващите лекари мултидисциплинарни (медицински, юридически, счетоводни и др.)  знания; комуникативни, организационни, манипулативни, интелектуални умения; правила за поведение с болните, здравите, семейството и общността като цяло.

Семейният лекар е изкусен клиницист

15.07.2008

 

Отношенията Лекар-Пациент са най-важни за Семейната медицина.