РЕШЕН Е ПРОБЛЕМЪТ С ДИСПАНСЕРНОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С АРТРОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

24.01.2017

С Решение № РД-НС-04-7 от 11.01.2017 г. Надзорният съвет на НЗОК прие предложения от управителя на НЗОК проект на изменение и допълнение на Решение № РД-НС 04-24-1 от 29.03.2016 г., което влиза в сила от 01.01.2017 г. Предстои обнародването му в Държавен вестник, след което ще бъдат изготвени допълнителни споразумения към договорите на изпълнителните на извънболнична и болнична медицинска помощ.

 

В приетото Решение  от диспансерно наблюдение в извънболничната медицинска помощ отпадат Юношески [ювенилен] артрит и Анкилозиращ спондилит при лица на възраст под 18 години, както и Псориатични и ентеропатични артропатии, Серопозитивен ревматоиден артрит и Юношески [ювенилен] артрит при лица над 18 - годишна възраст.

 Това стана възможно с промяна в Наредбата, която касае основния пакет от дейности, като в нея е включена нова Амбулаторна процедура (АПр) №42 – „Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии“. В тази процедура, която е разработена съвместно с националните консултанти по съответните заболявания и председателя на научното дружество, са разписани ясно условията и редът за договаряне, както и начинът на изпълнение. Включени са съответните диагнози, които покриват няколко заболявания – пациенти с ювенилен артрит, с ревматологичен артрит, с псориатрични и ентеропатични артропатии, както и пациенти с анкилозиращ спонделит. Представени са и съответните индикации за изпълнение на процедурата. Включени са и някои изисквания за оценка на състоянието на съответните пациенти с тези заболявания.  

 

Всички лечебни заведения, които отговарят на общите и специални изисквания за сключване на договор за Амбулаторна процедура № 42 „Амбулаторно  наблюдение/ диспансеризация  на  пациенти  с  тежкопротичащи  възпалителни полиартропатии  и  спондилопатии“ и желаят да работят по тази АПр с НЗОК (респ. с районните здравноосигурителни каси) могат да отчитат пациенти от 01.01.2017 г., като извършената дейност ще им бъде заплатена.

 

 НЗОК заплаща лечение с биологични лекарствени продукти по реда на чл. 78, т.2 от ЗЗО на пациенти с ревматологични заболявания, провеждащи диспансерно наблюдение.

 

Решението на Надзорния съвет, както и Приложенията към него, които се очаква да бъдат публикувани в Държавен вестник.

 

 

16.01.2016 г.

ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК

 

< Назад