Нормативна уредба

Декларация за броя на ЗЗОЛ

(.doc, 22.5 KB)

Декларация за заместване

(.doc, 23.5 KB)

Опис-протокол

(.xls, 22.5 KB)

Методика

(.doc, 329.5 KB)

Списък

(.doc, 997 KB)

Закон за интеграция на хората с увреждания

(.doc, 155.5 KB)

Наредба РД-07-2/2009 г. за обучение и инструктаж по охрана на труда

(.pdf, 371.37 KB)

Наредба № 28 за реда на унищожаване на лекарствени средства

(.doc, 130.5 KB)

Наредба 5 за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (публ. 15.7.2011 г.)

(.pdf, 383.51 KB)

Закон за защита на потребителите (последни изменения 24.07.2012 г.)

(.doc, 604.5 KB)

Наредба 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазване (последни изменения 03.07.2012 г.)

(.doc, 596.5 KB)

НЗОК публикува на електронната си страницата Проект на Решение на НС на НЗОК 2016 на основание чл. 54, ал. 9 и чл.59а, ал.6 от ЗЗО, с което подменя сега действащия НРД

(., B)

Проект на Решение на НС на НЗОК 2016 на основание чл. 54, ал. 9 и чл.59а, ал.6 от ЗЗО

Мотиви към проекта на Решение на НС на НЗОК 2016 на основание чл. 54, ал. 9 и чл.59а, ал.6 от ЗЗО

 

Проекти на приложения:
Приложение № 1 „Първични медицински документи към Решението“;
Приложение № 2 „Финансови документи към Решението“;
Приложение № 3 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния, по Решението“;
Приложение № 4 „Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл.45, ал.4 от ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия, по Решението“;
Приложение № 5 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ по Решението“;
Приложение № 6 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по Решението“;
Приложение № 7 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ по Решението“
Приложение № 8 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“ по Решението“;
Приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист по Решението“;
Приложение № 10 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови групи по Решението“;
Приложение № 11 „Клинични пътеки по Решението“;
Приложение № 12 „Амбулаторни процедури по Решението“;
Приложение № 13 „Клинични процедури по Решението“;
Приложение № 14 „Документи за сключване на договор за оказване на болнична помощ по Решението“