Choosing Wisely: Петте процедури в нуклеарната кардиология, които не трябва да се прилагат

28.04.2012

През м. март 2012 година American Society of Nuclear Cardiology публикува своя списък с 5 често назначавани процедури, които не носят полза за пациентите.  Препоръките на ASNC са изготвени въз основа на доказателствената медицина и целят да се  подобри селекцията на пациентите и да се елиминират ненужните изследвания.

 

American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) представлява повече от 4500 лекари, технолози и научни работници в областта на нуклеарната кардиология.

 

Препоръките  на ASNС са част от кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, в която много различни медицински специалисти идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни.

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. Тези списъци представляват специфични препоръки, подкрепени от доказателствената медицина, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат при избора на най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

Ето конкретните препоръки на ASNС:

 

1. Да не се назначава радионуклиден стрес-тест или коронарна ангиография при пациенти без клинични симптоми за сърдечно заболяване, освен ако са налице маркери за висок риск.

На асимптоматичните ниско-рискови пациенти се извършват  повече от 45 % от неподходящите стрес-тестове. Изследването трябва да се извърши само ако са налице следните условия: диабет при пациенти над 40-годишна възраст, периферно артериално заболяване, или повече от 2 % годишен риск за коронарно сърдечно заболяване.

 

2. Да не се назначава радионуклиден стрес-тест при нискорискови пациенти.

Гръдната болка при пациенти с нисък риск за сърдечна смърт и миокарден инфаркт (въз основа на анамнезата, физикалното изследване, ЕКГ и сърдечните биомаркери) не налага извършване на стресово радионуклидно изследване на миокардната перфузия или стрес-ехокардиография като начална диагностична стратегия, ако пациентът има нормална ЕКГ (без ST-отклонения, лявокамерна хипертрофия, екстрасистоли, бедрен блок, заместителен ритъм или дигоксинова терапия) и може да извърши велоергометрия.

 

3. Да не се назначава радионуклиден стрес-тест като част от рутинното проследяване при асимптоматични пациенти.

Извършването на радионуклиден стрес-тест при асимптоматични пациенти по време на рутинните прегледи (напр. ежегодно или на всеки 2 години след сърдечна процедура) рядко води до промяна в терапевтичното поведение. Тази практика може да доведе до ненужни инвазивни процедури и излишна радиационна експозиция без полза за пациента и неговата прогноза. Изключение може да се направи за пациенти с аорто-коронарен бай-пас преди повече от 5 години.

 

4. Да не се извършва радионуклиден стрес-тест за предоперативна оценка на състоянието на пациенти, които подлежат на планова ниско- или умерено-рискова несърдечна хирургия.

Неинвазивното изследавне не е от полза за пациенти, подлежащи на планова нискорискова несърдечна хирургия  и за пациенти без симптоми за сърдечно заболяване или клинични рискови фактори за планова умеренорискова несърдечна хирургия. Тези изследвания не променят клиничното поведение и прогнозата от лечението и водят само до увеличени медицински разходи.

 

5. Да се използват методи за намаляване на радиационната експозиция при изобразителните тестове винаги, когато е възможно, включително да не се назначават тези тестове, когато очакваната полза от тях е малка.

Ключов подход за намаляване и елиминиране на радиационната експозиция е подходящата селекция на всеки тест или процедура за всеки конкретен пациент чрез използване на подходящи критерии, в съгласие с препоръките на медицинските организации. Здравните професионалисти трябва да включват нови методологии при изобразителните изследвания на сърцето, за да намалят радиационната експозиция и да осигурят високо качество на резултатите от изследванията.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

Списъкът на с препоръки на ASNC  в рамките на кампанията Choosing Wisely можете да видите тук.

 

С процедурите, включени в  списъците на American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, American College of Physicians, American Academy of Family Physicians, American College of Cardiology, American Society of Clinical Oncology, American College of RadiologyAmerican Society of Nephrology,  American Gastroenterological Association, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад