Choosing Wisely: Пет неправилни тактики в гастроентерологията

17.04.2012

В рамките на кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, American Gastroenterological Association определи пет често прилагани практики, ползата от които не е подкрепена от доказателства.  В кампанията са се включили девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 медицински професионалисти, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни .

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност. Целта на кампанията е да се стимулират лекарите и пациентите да обсъждат ползата и необходимостта от провеждане на процедурите, изследванията и леченията и да се осигурят най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

Конкретните препоръки в списъка на American Gastroenterological Association са предложени от работни групи на AGA и са утвърдени от членовете на асоциацията след окончателното им формулиране.

 

1. При лечението на пациенти с гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) дългодействащата блокада на киселинната секреция с медикаменти (инхибитори на протонната помпа или Н2-блокери) изисква титриране  до най-ниската ефективна доза, необходима за постигане на терапевтичните цели.

Рискът, свързан с намаляване или прекратяване на блокадата на киселинната секреция, е увеличаване на клиничната симптоматика на ГЕРБ. Това означава, че решението за необходимостта и дозата на поддържащата терапия се определя повече от влиянието на резидуалните симптоми върху качеството на живот на пациента, отколкото на измерването на контрола на заболяването (рН-метрия или други изследвания).

 

2. Да не се повтаря скрининга за колоректален карцином (с всякакъв метод) 10 години след негативен резултат от извършването на висококачествена колоноскопия при пациенти с умерен риск.

Скринингова колоноскопия на 10-годишен интервал се препоръчва за възрастни без увеличен риск за колоректален карцином, като скринингът започва от 50-тата година. Резултатите от проучванията показват, че рискът от колоректален карцином е нисък в рамките на 10 години от негативна висококачествена колоноскопия. Поради това последващ скрининг за тази популация трябва да се извършва 10 години след нормалната колоноскопия.

 

3. Да не се повтаря колоноскопията поне 5 години за пациенти, при които са открити 1 или 2 малки (под 1 см) аденоматозни полипа без високостепенна дисплазия, напълно отстранени по време на колоноскопията.

Времето за следващата колоноскопия се определя от резултатите от предшестващата висококачествена колоноскопия. Доказателствената медицина препоръчва пациенти с 1 или 2 малки тубуларни аденома с нискостепенна дисплазия да се контролират колоноскопски след 5 до 10 години след първоначалната полипектомия. Точното време за контрол в този интервал се определя от клинични фактори – находките при колоноскопията, фамилната история, предпочитанията на пациента и оценката на лекаря.

 

4. При пациенти с диагноза Баретов езофаг, при които повторната ендоскопия с биопсия потвърждава липсата на дисплазия, последващо ендоскопско изследване не трябва да се провежда, освен ако не са минали поне 3 години, съгласно публикуваните гайдлайни.

При пациенти с Баретов езофаг без дисплазия  рискът от карцином е много нисък. При тези пациенти подходящо и безопасно е изследването на хранопровода за дисплазия да се извършва не по-малки интервали от 3 години,тъй като дори при настъпването на клетъчна дисплазия, промените се развиват много бавно.

 

5. При пациенти с функционална коремна болка (ROME III критерии) КАТ изследването не трябва да се повтаря, освен при същесвена промяна в клиничната картина.

Налице е малко, но измеримо увеличение на риска от развитие на карцином от рентгеновите лъчения. Абдоминална КАТ е едно от изследванията с най-висока радиационна експозиция, еквивалентна на 3 годишна естествена фонова радиация. Поради този риск и високата цена на изследването КАТ трябва да се назначава само когато се очаква получената от изследването информация да промени лечението на пациента.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

American Gastroenterological Association е създадена в 1897 година и днес обхваща повече от 16 000 лекари от целия свят, работещи в областта на науката, практиката и развитието на гастроентерологията.

 

Списъкът на American Gastroenterological Association с препоръки в рамките на кампанията Choosing Wisely е публикуван през 2012 година на адрес: http://choosingwisely.org/?page_id=13

 

С процедурите, включени в  списъците на American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, American College of Physicians, American Academy of Family Physicians, American College of Cardiology, American Society of Clinical Oncology, American College of RadiologyAmerican Society of Nephrology, American Society of Nuclear Cardiology, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Превод: НСОПЛБ

 

ROME III критерии за функционална болка в гастроентерологията

(.pdf, 97.68 KB)

< Назад