Choosing Wisely: Пет ненужни теста в кардиологията

14.04.2012

American College of Cardiology е организация на лекари, хирурзи, медицински сестри, лекарски асистенти, фармаколози и мениджъри, работещи в областта на кардиологията.  Представлява 40 000 свои членове. Лидер е във формирането на здравната политика в САЩ, стандарти и гайдлайни, както и изследвания в областта на кардиологията.

 

Списъкът с излишните процедури и тестове в областта на кардиологията е съставен след проучване сред членовете на АСС.  Получените в резултат на анкетата мнения са били сравнени с гайдлайните и резултатите от клиничните проучвания с цел да определят петте процедури и теста, които не трябва да се прилагат или трябва да се използват само в специфични условия.

 

Ето препоръките на АСС :

 

1. Да не се прилагат изобразителни стрес-тестове или специфични неинвазивни изследвания при първоначалната оценка на пациенти без сърдечна симптоматика, освен ако са налице маркери за висок риск.

Асимптоматичните, ниско рискови пациенти са подложени на ненужен „скрининг” в повече от 45 %. Тестуване трябва да се извършва само в следните случаи: диабет при пациенти над 40 годишна възраст, периферна артериална болест, повече от 2 % годишен риск за коронарна болест (по Фрамингам).

 

2. Да не се извършва ежегодно сърдечно-съдов стрес-тест или друго неинвазивно изследване като част от годишното проследяване при асимптомни пациенти.

Назначаването на сърдечно-съдов тест с натоварване или други неинвазивни изследвания при пациенти без симптоматика при диспансерното наблюдение  (например всяка 1 до 2 години или към годишнината от претърпяна сърдечна процедура) много рядко резултира в съществена промяна в лечението на пациента. Тази практика води до ненужни инвазивни процедури и излишна радиационна експозиция без полза за крайния лечебен резултат. Изключение от това правило могат да бъдат пациенти след петата година от преживяна by-pass операция.

 

3. Да не се прилагат изобразителни стрес-тестове или специфични неинвазивни изследвания при предоперативната оценка на пациенти, подлежащи на планова, ниско-рискова, несърдечна хирургична намеса.

Неинвазивното изследване няма полза за пациенти, на които предстои ниско-рискова несърдечна хирургична намеса (напр. операция по повод катаракта). Тези тестове не променят поведението на лекаря и резултатите за пациента и само увеличават необходимите разходи.

 

4. Да не се назначава рутинно ехокардиография при лека асимптоматична клапна патология при възрастни асимптомни пациенти.

Пациентите с лека клапна патология обикновено нямат симптоми години наред, преди да започнат да се влошават. Ехокардиографията не се препоръчва като ежегодно рутинно изследване, освен ако няма промяна в клиничната картина.

 

5. Да не се извършва стентиране на клинично непроявени лезии, открити по време на перкутанна коронарна интервенция (PTCI) по повод неусложнен хемодинамично стабилен миокарден инфаркт с ST-елевация (STEMI).

Поставянето на стент в неинфарктната артерия по време на първична  PTCI  по повод STEMI при хемодинамично стабилни пациенти може да доведе до увеличена смъртност и усложнения.  В тези случаи се препоръчва повторна оценка на коронарния статус 2-3 месеца след острата фаза на инфаркта.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

Препоръките са част от кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, в която много различни медицински специалности идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни.

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. Тези списъци представляват специфични препоръки, подкрепени от доказателствената медицина, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат при избора на най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

С процедурите, включени в  списъците на American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, American College of Physicians, American Academy of Family Physicians, American Society of Clinical Oncology, American College of RadiologyAmerican Gastroenterological Association, American Society of Nephrology, American Society of Nuclear Cardiology, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Списъкът с ненужните процедури, изготвен от  American College of Cardiology  в рамките на кампанията Choosing Wisely  можете да видите тук.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад